11-11-2010

Planschade

Een bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan waardoor een herziening dan wel vrijstelling van dit plan noodzakelijk is. Deze planologische verandering kan gevolgen hebben voor de nabije omgeving. Belanghebbenden kunnen dan een beroep doen op de schaderegeling in de Wet ruimtelijke ordening. De gemeente dient eventuele schade te vergoeden. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat gemeenten de (plan)schade afwentelen op de initiatiefnemer van het bouwplan.


Het planschaderecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Zo is met de recente (1 juli 2008) inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) als opvolger van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) het planschaderecht ingrijpend gewijzigd (het oude artikel 49 WRO is nu artikel 6.1 Wro). Voorts zorgt een vrijwel constante stroom van rechterlijke uitspraken voor de nodige dynamiek binnen dit rechtsgebied. Het is dan ook van groot belang dat de planschadedeskundige steeds op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft het nieuwe artikel 6.1 lid 3 Wro waarin voortaan een verplichting geldt tot motivering van de aanvraag en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming (bedoeld wordt een taxatie van de schade). Voorts is in artikel 6.2 lid 1 een maatschappelijk risico geïntroduceerd op grond waarvan een waardedaling van 2 % van de betreffende onroerende zaak wordt geacht te behoren tot het normaal maatschappelijk risico van de aanvrager. Nu in artikel 6.4 lid 1 bovendien de mogelijkheid voor gemeenten is gecreeerd om een "recht" te heffen (veelal ten bedrag van € 300,--) is het meer dan ooit verstandig om u te laten bijstaan door een terzake ervaren specialist.


In welke hoedanigheid u ook met het voorgaande te maken heeft, het is in elk geval van belang dat er tijdig inzicht is in de gevolgen van een eventuele planologische wijziging. Met een gedegen planschade risico-analyse kan Van Iersel Juridisch Advies binnen een termijn van 4 weken na opdrachtverstrekking, de risico’s voor u al in een vroeg stadium in beeld brengen. Bovendien adviseren wij over maatregelen welke de schade kunnen beperken.

Voor de beoordeling van een schadevergoedingsverzoek zal de gemeente zich in de regel laten adviseren door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Van Iersel Juridisch Advies treedt als zodanig op waarbij in de commissie de expertise van een ervaren planschadejurist en een gecertificeerd registertaxateur wordt samengebracht.

Indien u getroffen bent door een planologische verandering in uw omgeving kan u, indien het dossier zich hiervoor leent, rechtsbijstand worden verleend in de planschadeprocedure, bij de indiening van het verzoek maar ook bij bezwaar, beroep of hoger beroep.

Waarom Van Iersel Juridisch Advies?
Omdat Van Iersel Juridisch Advies een lange ervaring heeft in het verrichten van planschade risico-analyses alsmede het voorzitten van onafhankelijke schadebeoordelingscommissies door het hele land en bovendien in staat is aanvragen om vergoeding van planschade te onderbouwen met een taxatierapport van een gecertificeerd registertaxateur. Met een deugdelijke onderbouwing van de hoogte van de schade neemt u een voorschot op de uiteindelijk uit te keren schadevergoeding en daagt u de schadebeoordelingscommissie uit om of wel de taxatie te volgen dan wel te onderbouwen waarom deze niet dient te worden gevolgd. U kunt zich voorstellen dat het lastig is om gemotiveerd af te wijken van een deskundig opgesteld en onderbouwd rapport.


Een serieuze planschadedeskundige moet juridisch onderlegd zijn en bovendien verstand hebben van taxaties. Indien u gebruik maakt van de diensten van Van Iersel Juridisch Advies komt onze dienstverlening altijd tot stand onder verantwoording van een jurist, gecertificeerd registertaxateur, beëdigd rentmeester NVR en een Gerechtelijk Deskundige.


Van Iersel Juridisch Advies BV Mr. Jan-Willem H.M. van Iersel RT
Postbus 5063700 AM ZEIST


Meer informatie?
Email:seniorjurist@live.nl


Mobiel 06 51439223 Fax 030 3100199.


Zie ook http://www.seniorjurist.nl/ , http://www.ierseladvies.nl/ of http://www.planschadeadviseur.nl/