11-11-2010

Nadeelcompensatie

In de voorbereiding van een besluit dat plaats vindt in het “openbaar belang” dient een overheidsorgaan zich rekenschap te geven van de effecten van dat besluit voor belanghebbenden. Het kan immers zijn dat een op zich rechtmatig genomen besluit zodanig nadelige effecten voor een partij met zich brengt dat het besluit daardoor onrechtmatig is jegens die partij. Sommige wetten voorzien in een speciale schaderegeling. Een voorbeeld is artikel 49 WRO (voor vergoeding van planschade) en artikel 40 Onteigeningswet. Indien een dergelijke bijzondere schaderegeling voor een bepaald besluit ontbreekt, kan een door dat besluit getroffene stellen dat sprake is van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat hij kan verzoeken om schadevergoeding, ook wel nadeelcompensatie genoemd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld vaak om verminderde bereikbaarheid van winkels of horecagelegenheden als gevolg van een verkeersmaatregel.

Het recht inzake nadeelcompensatie is rechtersrecht. Er is immers geen specifieke wettelijke regeling voor geschreven. Hoewel er parallellen zijn met het planschaderecht, verschilt het op belangrijke onderdelen hiervan. Zo is er in het nadeelcompensatierecht vaak sprake van een correctie wegens een “normaal maatschappelijk risico” en speelt het causaliteitsvereiste een belangrijke rol. Ook wordt van een ondernemer meer verwacht (zelf schadebeperkende maatregelen treffen en meewerken aan het verschaffen van inzicht in de hoogte van de schade).
Nog meer dus dan bij het planschaderecht al het geval is, dient de nadeelcompensatie-deskundige op de hoogte te zijn van de meest recente jurisprudentiële ontwikkelingen.

In welke hoedanigheid u ook met het voorgaande te maken heeft, het is steeds van belang dat er tijdig inzicht is in de mogelijk nadelige gevolgen van een bestuursbesluit. Met een gedegen risico-analyse nadeelcompensatie kunnen wij de risico’s voor u al in een vroeg stadium in beeld brengen.

Voor de beoordeling van een verzoek om nadeelcompensatie zal het overheidsorgaan zich in de regel laten adviseren door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Van Iersel Juridisch Advies treedt als zodanig op waarbij in de commissie de expertise van een ervaren jurist nadeelcompensatie en een gecertificeerd registertaxateur wordt samengebracht.

Indien u nadeel ondervindt van een bestuursbesluit kunnen wij u, indien het dossier zich hiervoor leent, rechtsbijstand verlenen in de procedure tot verhaal van uw schade, bij de indiening van het verzoek maar ook bij bezwaar, beroep of hoger beroep.

Een serieuze deskundige op het gebied van nadeelcompensatie is jurist en heeft bovendien verstand van taxaties. Indien u gebruik maakt van de deskundigen van Van Iersel Juridisch Advies komt onze dienstverlening altijd tot stand onder verantwoording van een jurist, gecertificeerd registertaxateur, een beëdigd rentmeester NVR en een Gerechtelijk Deskundige (LRGD).

Meer informatie? Email:
seniorjurist@live.nl 06 51439223. Zie ook http://www.seniorjurist.nl/ of http://www.planschadeadviseur.nl/